POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez GP Executive Państwa, danych osobowych. Wobec powyższego mając  na uwadze art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest GP Executive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres ul. Śniadeckich 18/5, 00-656 Warszawa), email: biuro@gpexecutive.pl.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będę Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 • zapewnienia Państwu świadczenia usług, w ramach współpracy z GP Executive;
 • realizacji przez GP Executive projektów rekrutacyjnych, polegających na
  wskazaniu klientom GP Executive potencjalnych kandydatów do pracy albo świadczenia usług;
 • w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy albo świadczenia usług i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;
 • przedstawienia Państwu oferty współpracy przez GP Executive i ewentualnie wykonania dla Państwa zlecenia, zgodnie z przygotowana ofertą oraz – w niezbędnym zakresie – w celu umożliwienia GP Executive zweryfikowania w przyszłości czy była Państwu uprzednio przedstawiana oferta dotycząca tego samego lub podobnego zlecenia;
 • zapewnienia GP Executive możliwości kontaktu i komunikacji z Państwem (z uwagi na trwającą współpracę lub inne okoliczności), w szczególności:
 • jeśli jesteście Państwo pracownikiem lub współpracownikiem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem klienta GP Executive lub podmiotu, któremu GP Executive składa ofertę współpracy,
 • jeżeli jesteście Państwo podmiotem świadczącym na rzecz GP Executive określone usługi, pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem podmiotu świadczącego na rzecz GP Executive określone usługi.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane uwzględniając czas przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4 Polityki Prywatności. Brak ich podania uniemożliwi realizacje poszczególnych celów.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z GP Executive (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pozyskanie przez GP Executive informacji, udostępnionej dobrowolnie przez osobę, której dane są przetwarzane, w serwisach internetowych oraz innych miejscach w związku z poszukiwaniem przez Państwa zatrudnienia, co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami administratora, jako podmiotu profesjonalnie zajmującymi się poszukiwaniem pracowników albo usługodawców dla innych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. GP Executive nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza Państwa danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za Państwa wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie, bądź wynika ze specyfiki świadczonej usługi lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Odbiorcami danych osobowych – podmiotami, którym GP Executive może je ujawnić w związku z prowadzonym procesem rekrutacji, są potencjalni pracodawcy a zatem podmioty, które zlecają GP Executive wyszukanie odpowiednich kandydatów na konkretne i dostępne u nich stanowiska pracy.
 6. GP Executive nie przekazuje Państwa danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona usługa. W takich przypadkach zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Państwa danych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.