Coaching

Coaching (wg. ICF) to interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. O interaktywności procesu coachingowego decyduje obecność coacha, którego zadaniem jest poznanie klienta oraz znalezienie źródeł problemów utrudniających mu sprawne i sukcesywne działanie. Coaching może się koncentrować na życiu prywatnym lub zawodowym klienta.

 

Coaching w przedsiębiorstwie

Proces coachingowy w przedsiębiorstwie może być realizowany na różnych płaszczyznach:

– jako coaching zawodowy skierowany do pracowników zatrudnionych na różnych szczeblach w organizacji, w tej postaci ma za zadanie wspierać pracownika w jak najefektywniejszej realizacji zadań zawodowych,

– jako executive coaching skierowany do przedstawicieli kadry zarządzającej średnich szczebli, którego zadaniem jest poprawa efektywności w pracy poprzez rozwój pożądanych kompetencji miękkich,

– jako coaching managerski skierowany do pracowników zarządzających na wysokich stanowiskach, którego głównym zadaniem jest rozwój managerów oraz ich umiejętności przywódczo-zarządczych.

 

Korzyści z coachingu

Poprzez identyfikację oraz eliminację źródła problemów utrudniających jednostce sprawne i efektywne działanie coaching umożliwia jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału jednostki poprzez rozwój pożądanych na danym stanowisku pracy kompetencji. Dzięki profesjonalnemu wsparciu klient nie tylko poprawia swoją efektywność w pracy, ale przede wszystkim poszerza swoją samoświadomość, w efekcie czego jeszcze pełniej i sprawniej wykorzystuje swoje umiejętności, jednocześnie skutecznie dążąc do ich rozwoju. Coaching w przedsiębiorstwie skutkuje wzrostem kompetencji pracowników, co prowadzi do wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.